V databázi je uvedeno 157 jezů


Databáze jezů, které mohou být smrtelnou pastí pro lidi i zvířata.

Výběr jezu

Rozdělení jezů a názvosloví

Následující informace pocházejí z knihy Záchrana z válce

Jezy

- jsou většinou konstruovány pro zadržení vody, která je následně použita pro získání energie, nebo pro zajištění splavnosti toku. Nahromaděná voda před jezem slouží jako zásobárna vody a je často svedena náhonem k elektrárně.

Stupně

– obdoba jezu. Stupeň neslouží primárně k zadržování vody pro energetické účely, jako je tomu u jezu, ale k zmenšení dravosti a rychlosti proudu, tedy ke zmenšení unášecí a vymílací činnosti řeky. Nemá vzdutí, rychlost před ním se nezmění, a proto se špatně rozeznává. Konstrukčně bývají řešeny kolmou přelivnou hranou s vývarem (obr. 33). Z tohoto důvodu mohou být velmi nebezpečné. Dost často bývají ve městech nebo před nimi, kde břehová křídla navazují na nábřežní zdi. Stupeň

Nadjezí

– bezprostřední okolí nad jezem.

Koruna jezu

– nejvyšší místo přepadu vody na jezu.

Přelivná plocha

– plocha, po které stéká voda do podjezí.
Schema jezu

Rozdělení jezů dle tvaru přelivné plochy:

 • kolmá
  Kolmá přelivná plocha s lomovým kamenem v podjezí.
  Kolmá přelivná plochana jezu Dvůr Králové
 • šikmá
  Šikmá přelivná plocha
  Šikmá přelivná plocha na jezu v Podhradi - Moravice
 • parabolická
  Parabolická spádová deska
  Parabolická spádová deska
  Parabolická přelivná plocha na jezu v Sazava Horka
 • kombinovaná
 • speciální

Podjezí

– bezprostřední okolí pod jezem

Dno vývaru

– dno pod přepadem, které může být zakončeno prahem vývaru. O tento práh pak může dojít k otočení směru toku a vytvoření zpětného válce.

Jez s propustí

Jez s propustí
U jezů, které sloužily dříve pro voroplavbu, nebo u některých nových jezů bývají propusti (šlajsny), jimiž lze někdy jez sjíždět. Ne všechny šlajsny jsou však sjízdné. Propust je ohraničena tzv. kozami – betonovými pilíři, mezi kterými voda šlajsnou protéká. Některé propusti mohou mít pro snížení kinetické energie a provzdušnění vody na dně nainstalovány retardéry (zpomalovače), což jsou většinou železné, betonové nebo pryžové prahy lomené proti proudu. Prahy vytvářejí podélné prohlubně a odražená voda pak dělá podélné hřebeny. V případě převržení je plavání retardérovou propustí nebezpečné.

Vývar (válec, vývařiště)

– prohloubený prostor dna za přelivem, jehož cílem je likvidace účinků kinetické energie přepadajícího paprsku bez poškození konstrukce jezu a koryta v podjezí, a to na co nejkratší délce.

Propust může mít jiný tvar přelivné plochy

Tvar přelivné plochy v propusti se většinou liší od přelivné plochy jezu. Obvykle bývá šikmá nebo kolmá. Pozor také na možnost uzavření propusti mechanickou překážkou obsluhou jezu.